Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet is uitermate geschikt voor mensen die graag wat extra geld achter de hand hebben om voorziene en onvoorziene pieken in hun uitgaven te kunnen opvangen.

Voor wie?

Het Doorlopend Krediet is geschikt voor:

 • klanten met een regelmatig terugkerende geldbehoefte.
 • klanten die ook regelmatig extra willen terugbetalen.
 • klanten die minimaal 21 en maximaal 59 jaar oud zijn.

Het Doorlopend Krediet is minder geschikt voor:

 • klanten die op zoek zijn naar zekerheid: een vaste looptijd en een vaste rente.

 

De voordelen van een Doorlopend Krediet

Met een Doorlopend Krediet hebt u een geldbedrag tot uw beschikking en kunt u doorlopend opnemen tot uw limiet en aflossen. U profiteert dus van flexibele extra financiële ruimte. Deze leenvorm is zeer geschikt als u niet precies weet wanneer u geld nodig hebt en voor hoelang.

De nadelen van een Doorlopend Krediet

De flexibiliteit van het Doorlopend Krediet kan ook een nadeel zijn. Doordat u doorlopend kunt blijven opnemen tot aan de kredietlimiet, is er geen vooraf afgesproken looptijd. De bedragen die u opneemt, moeten ook steeds weer afgelost worden. Hierdoor kan de looptijd langer worden. Het vaste maandbedrag is opgebouwd uit een deel aflossing en een deel rente. Wanneer de rente stijgt, wordt het deel aflossing kleiner. Hierdoor kan het ook langer duren voordat u de hele lening hebt afgelost. De onduidelijkheid over de looptijd kan een nadeel voor u zijn. Wilt u eenmalig een geldbedrag lenen voor een grote aankoop of meer zekerheid over de looptijd van uw lening? Dan is een Persoonlijke Lening wellicht een geschiktere lening. Hierbij heeft u een vast bedrag per maand, een vaste rente en een vaste looptijd. Dat betekent meer zekerheid over uw maandbedrag en looptijd.

Kenmerken Doorlopend Krediet

Een Doorlopend Krediet betekent eigenlijk doorlopend extra financi├½le ruimte. Het is een vast leenbedrag waarvan u – tot aan uw limiet – doorlopend gebruik kunt maken. Het Doorlopend Krediet moet terugbetaald worden voor uw 68e. Het is belangrijk eerst meer informatie over het Doorlopend Krediet te vragen bij een van onze┬áprofessionele financieel adviseurs.

Het leenbedrag

Bij een Doorlopend Krediet spreken we een maximum leenbedrag met u af. U mag dit hele bedrag gebruiken als extra financiële ruimte. U mag ook een deel van de lening gebruiken om iets te betalen. Wij lenen bedragen uit tussen € 2500 en € 75.000. Hoeveel u bij ons kunt lenen, hangt af van uw huidige financiële situatie. Vanaf uw 60e verlagen we iedere maand het bedrag dat u maximaal kunt lenen. Dat doen we tot de kredietlimiet 0 euro is. Voordat u 68 jaar wordt, heeft u het krediet helemaal terugbetaald.

Het Doorlopend Krediet aflossen

Iedere maand betaalt u een vast bedrag aan ons. Dit bedrag is een deel aflossing van het geleende bedrag en een deel rente. De verhouding tussen het aflossingsbedrag en het rentebedrag kan elke maand verschillen. Dit hangt af van het bedrag dat u opneemt en de rentestand van die maand. Hoe meer u van het maximale kredietbedrag opneemt, hoe langer u bezig bent met aflossen. De looptijd neemt toe naarmate u meer geld opneemt of als de rente stijgt. U kunt ook extra terugbetalen. U stort dit bedrag gewoon op onze bankrekening. U betaalt uw Doorlopend Krediet in elk geval helemaal terug voordat u 68 jaar bent.

Rente Doorlopend Krediet

Als u leent, betaalt u ook rente. Bij een Doorlopend Krediet kan de rente gedurende de hele looptijd veranderen. Toch blijft uw maandbedrag elke maand hetzelfde. Hoe werkt dat?

Maandbedrag Doorlopend Krediet

Als u kiest voor een Doorlopend Krediet, dan betaalt u elke maand hetzelfde maandbedrag. Het maandbedrag bestaat uit rente én aflossing. Binnen dat maandbedrag varieert de hoogte van het bedrag dat u aan rente en aflossing betaalt. Een hogere variabele rente betekent dat u meer rente betaalt en minder aflost, waardoor de looptijd langer wordt. Bij een lagere rente betaalt u minder rente en lost u meer af. Het totale maandbedrag blijft hierdoor wel steeds hetzelfde.

De kosten van een Doorlopend Krediet

De kosten van een Doorlopend Krediet hangen af van drie variabelen:
1. Uw maximale leenbedrag: hoeveel kunt u maximaal lenen?
2. Het rentepercentage.
3. Het aantal maanden waarin u terugbetaalt. Als u extra geld opneemt, duurt het langer voordat u de lening hebt terugbetaald. U betaalt ook meer rente.

Wij streven┬áernaar om u op basis van uw situatie de laagst mogelijke rente te bieden. De rente van de lening wordt bepaald aan de hand van ‘risk based pricing’, wat in het Nederlands betekent: ‘op risico gebaseerde tarieven’. Uw persoonlijke financi├½le situatie bepaalt het profiel. Dit profiel bepaalt het rentetarief dat wij u mogen aanbieden. Het profiel dat bij uw situatie past, hangt onder andere af van:

 • uw inkomsten
 • uw uitgaven
 • uw persoonlijke situatie
 • eventuele lopende leningen

Uiteraard bieden wij een zo aantrekkelijk mogelijke rente, gebaseerd op uw persoonlijke situatie.

Variabele rente

De rente is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

 • een vergoeding van de kosten die wij zelf moeten maken om geld in te kopen (fundingkosten).
 • een vergoeding voor het risico dat klanten ons niet terugbetalen (kredietrisico): de risico-opslag.
 • een vergoeding van onze kosten en die van de tussenpersoon.
 • een winstopslag (de vergoeding voor onze aandeelhouder voor het ter beschikking stellen van kapitaal).

Als een van deze onderdelen verandert, kunnen wij de rente wijzigen. De belangrijkste variabelen zijn de fundingkosten en de risico-opslag. Dit wordt hierna toegelicht.

Fundingkosten

Doorlopende kredieten zoals die van u worden steeds voor korte periodes (enkele maanden) gefinancierd op de geldmarkt. Dat komt doordat u geld kunt opnemen als u dat wenst (uiteraard tot de overeengekomen kredietlimiet) en doordat u kunt aflossen wanneer en zoveel als u wilt. (U kunt uw doorlopend krediet zelfs op ieder gewenst moment zonder kosten beëindigen.) Het flexibele karakter van doorlopende kredieten leidt tot variabele fundingkosten. Door ons verstrekte doorlopende kredieten (werden geheel en) worden voor het grootste deel gefinancierd door de moedermaatschappij, Crédit Agricole, die – op haar beurt – gelden aantrekt op de interbancaire geldmarkt. Naast een basisrente (een gewogen gemiddelde van de één-, twee en driemaands Euribor-tarieven) betaalt een Franse moederbedrijf voor deze gelden ook een liquiditeitsopslag. De liquiditeitsopslag is hoger voor kredieten van lage kwaliteit dan voor die van gemiddelde of hoge kwaliteit.

Hoe hoger de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe hoger onze fundingkosten en hoe hoger de variabele rente die wij u in rekening brengen. En andersom: hoe lager de basisrente of de liquiditeitsopslag, hoe lager onze fundingkosten en hoe lager de variabele rente die wij u in rekening brengen.

In de periode van begin 2006 tot medio 2008 liepen de één-, twee- en  driemaands Euribor-tarieven sterk op. Door de verhoging van de basisrente moesten wij de variabele rente enkele malen verhogen.

In de tweede helft van 2008 zette een daling van de ├⌐├⌐n-, twee- en driemaands Euribor-tarieven in. Tegelijkertijd begonnen banken elkaar op de geldmarkt ┬á- gedwongen door de kredietcrisis – steeds hogere┬á liquiditeitsopslagen in rekening te brengen. Deze liquiditeitsopslagen bedroegen voorheen altijd minder dan 0,5 procentpunt en liepen toen op tot 1 ├á 2 procentpunt(en) met uitschieters naar 3 ├á 4 procentpunten. Door deze ontwikkelingen moesten wij de variabele rente verhogen.

Vanaf december 2008 daalden de één-, twee- en driemaands Euribor-tarieven. Daardoor konden wij de variabele rente verlagen. Vanaf begin 2010 was er weer sprake  van een sterke stijging van de totale fundingkosten, wat leidde tot een verhoging van de variabele rente.

Medio 2011 zette een daling van de één-, twee- en driemaands Euribor-tarieven in. Daarna  zijn de fundingkosten toegenomen doordat het Franse moederbedrijf haar financiering eind 2013 verminderde en Interbank ook bij een andere partij (ABN AMRO Bank) gelden aantrokken voor de financiering van onze doorlopend-kredietportefeuille. De kosten van deze externe financiering waren hoger dan die van het Franse moederbedrijf. Daarnaast ging het Franse moederbedrijf begin 2014 haar fundingkosten op een andere manier doorbelasten, wat de funding voor ons duurder maakte.

Sinds medio 2014  is er weer een dalende trend in de fundingkosten (met name door het verder teruglopen van de één-, twee- en driemaands Euribor-tarieven).

Risico-opslag

De risico-opslag die wij aan u  in rekening brengen, is afhankelijk van het kredietrisico dat wij lopen bij het verstrekken van het krediet. Voor de beoordeling van het kredietrisico zijn onder meer uw persoonlijke financiële situatie en uw gezinssituatie van belang. Op basis hiervan wordt u op het moment van de kredietaanvraag ingedeeld in een bepaalde risico-klasse. Daarnaast is de hoogte van de in rekening gebrachte risico-opslag afhankelijk van de hoogte van het verleende krediet.

Ook het betaalgedrag van andere klanten in de risico-categorie waarin u bent ingedeeld, kan leiden tot een wijziging van de rente.

Doorlopend Krediet aanvragen

Wilt u graag geld lenen voor doorlopend extra financiële ruimte? Neem dan contact op met een van onze professionele financieel adviseurs